Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till SD Nässjö

Varmt välkommen till vår kommunförening!

 

 

Styrelsen SD Nässjö

image

 

Viktor Karlsson

Ordförande SD Nässjö

 

Mats Trägårdh

Gruppledare kommunfullmäktige

 

Bli medlem!

Följ oss på facebook!

 • Oroväckande siffror

  Av administrator den 15 januari, 2017
  0

  Det är inte konstigt att det fattas:
  Bostäder, vårdplatser på sjukhusen, platser på skolor/dagis, pengar till pensioner, pengar för att anställa personal inom vården, skolan, till polisen, militären, det finns dessutom närmare 1 miljon i utanförskap/arbetslösa, mm.mm.

  image

 • Jimmie Åkesson till länet

  Av administrator den 13 januari, 2017
  0

  image

 • Interpellation till kommunalrådet Anders Carlgren, Socialnämndens ordförande

  Av administrator den 11 januari, 2017
  0

  Norra Sandsjö januari månad 2017

  Regeringen/Justitiedepartementet har i sitt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Polismyndigheten med datum 17 december 2015 konstaterat att;
  ”Polismyndigheten skall ytterligare förstärka arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut i syfte att avsevärt öka andelen verkställda beslut i förhållande till den mängd ärenden som överlämnats från Migrationsverket och det antal beslut om avvisning som Polismyndigheten fattat”.

  Vidare stadgas i Utlänningslagen (SFS 2005:716) i dess kapitel 17 § 1 att;
  ”Socialnämnden skall lämna ut uppgifter om en utlännings personliga förhållanden, om Polismyndigheten begär detta och uppgifterna behövs för att avgöra ett ärende om uppehållstillstånd eller för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning.”

  Rätten att få ut uppgifter, om Polismyndigheten så begär, gäller även om var någonstans papperslösa barn går i förskola eller skola, om uppgifterna behövs för att verkställa ett utvisningsbeslut.

  I en del kommuner vägrar vissa socialarbetare att acceptera denna portalparagraf i Utlänningslagen och menar i stället att andra lagar och bestämmelser äger företräde framför denna lag, d v s att diskrepans mellan olika lagar är för handen.

  Hur det förhåller sig i Nässjö kommun i detta spörsmål undandrar sig min kännedom, varför mina frågor till kommunalrådet Anders Carlgren därförär följande;

  1.Hur hanterar Nässjö kommun och dess olika tjänstemän en sådan begäran från Polismyndigheten om ett utlämnande av uppgifter om en utlännings personliga förhållande för att denna i akt och mening skall kunna verkställa ett avvisnings- och/eller ett utvisningsbeslut?

  2.Därest kommunens tjänstemän vägrar acceptera att följa Utlänningslagens bestämmelse i hithörande stycke torde det enligt mitt förmenande föreligga ett brott gentemot anställningsavtalet och som därmed ytterst kan rendera i uppsägning av personliga skäl enligt Lagen om Anställningsskydd/LAS.

  Har kommunalrådet Anders Carlgren någon annan uppfattning än den jag här förespeglar?

  Lennart Forsberg/SD

 • Bara SD röstade emot kvinnlig könsstympning

  Av administrator den 28 november, 2016
  0

  Vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige kom kommunens budget i dess olika former att diskuteras och penetreras i mer än 10 timmar. Budgeten är givetvis oerhört viktig, då denna styr hela kommunens verksamhet kommande år. Som vanligt, är jag beredd att säga/skriva, gick majoritetens budgetförslag igenom utan den minsta ändring eller korrigering i det framlagda förslaget. Det är hart när omöjligt för övriga partier att ens ändra på ett kommatecken, inte ens om det är språkligt betingat. Ty då verkar majoriteten tro att inte bara en hund är begravd utan en hel kennel!

  Sverigedemokraterna/SD hade under rubriken ”Barn och utbildning” ett, som partiet tycker, angeläget yrkande om att;

  ”För att motverka kvinnlig könsstympning vill vi förstärka informationen och även konsultation inom skolhälsovården”

  Dessvärre kom detta yrkande att negligeras totalt. Vid den votering som begärdes, kom röstutfallet att bli 31 ledamöter som röstade mot SDs yrkande och 12 ledamöter som röstade för SDs yrkande. Ett fåtal kom dock att reservera sig mot yrkandet.
  Vän av ordning kan fundera över vad det egentligen är som gör att en överväldigande majoritet ställer sig på tvärs över ett sådant ”ofarligt” yrkande. Min alldeles personliga uppfattning är att det är just SD som förespråkar detta yrkande, som gör att det är politiskt omöjligt att få gehör i denna ytterst viktiga fråga. Det är inte första gången, ej heller säkert inte sista gången, som SD hanteras styvmoderligt. Trots detta kommer vi/SD att kämpa för det vi anser vara politiskt korrekt.

  Lennart Forsberg