Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nässjö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

För att se tidigare inlägg gå ner till sidans slut och tryck på nästa.

 

 

image

 

 

Gilla oss på Facebook!

https://www.facebook.com/sdnassjo

 • Sverigedemokraternas budgetförslag för 2016 i kommunen

  Av administrator den 25 november, 2015
  0

  image

   

  INLEDNING
  Vi föreslår en oförändrad skattesats för Nässjö kommun på 22,19 procent av den beskattningsbara inkomsten. Nässjö kommun ska under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent. Budgeten beräknas utifrån ett invånarantal på 30 500. Vår budget utgår från den av majoriteten lagda budget med vissa modifieringar.

  Vi ställer oss skeptiska till den beräknande ökningen av skatteintäkter då skattebasen i Nässjö är så gott som oförändrad. Utjämningsfaktorn minskar 2017-2018 på grund av flera invånare i Sverige. Utjämningsfaktorn för 2016 påverkas dock inte. Regeringens budgetproposition kommer förmodligen att påverka kommunens budget negativt.

  Vi konstaterar att SKL varnar för en nödvändig skatteökning fram till 2019 på 2% av hushållens disponibla inkomst för att finansiera en åldrande befolkning och den snabba och okontrollerade befolkningstillväxten. Kommunerna kommer att behöva mer av generella statsbidrag och bättre framförhållning för att kunna nyttja resurserna där de bäst behövs i situationen som nu råder. Sverigedemokraterna saknar i den av majoritetens lagda budgeten, framförhållning och förslag på åtgärder med tanke på SKL:s rapport. Sverigedemokraterna tar hänsyn till ovanstående och presenterar ett resultat på 56,551 Mkr. vilket är 3,31% av intäkterna.

  Nässjö kommun har den högsta arbetslösheten i Jönköpings län på 10,3%* och ungdomsarbetslöshet på ca. 17,3%* med en negativ trend. En tung ekonomisk börda kommer att läggas på Nässjö kommun i form av ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Detta innebär mindre pengar för de gamla, sjuka och i princip alla medborgare som byggt den moderna välfärdsstaten. Det är generationers slit och hårt arbete för att uppnå den välfärd som vi haft som nu håller på att raseras.

  KOMMUNSTYRELSEN
  • Sverigedemokraterna vill ha en översyn av förvaltningen med tanke på effektivisering 
 och kostnadsbesparing. Effektiviseringar i verksamheten +5,0 Mkr.
  • Vi yrkar på en översyn av kommunens IT-kostnader med mål att spara +4,3 Mkr.
  • Vi vill att det under budgetåret genomförs brottsförebyggande- och brottsbekämpande
  åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. -2,0 Mkr.
 Medborgarenkäten visar tydligt på sjunkande siffror på hur medborgarna upplever tryggheten att vistas och bo i kommunen. Denna indikation måste tas på stort allvar. För många är det viktigaste den fysiska tryggheten. Man ska inte behöva vara rädd för brottslighet vare sig hemma eller i offentliga miljöer.
  • Sverigedemokraterna vill ha ett temporärt stopp för mottagning av ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, på samma sätt som ett antal andra kommuner har gjort. Vi vill stoppa de skenande kostnaderna och avlasta arbetssituationen för personal i skola och socialtjänst.
  • Kostnader för språktolk för personer som varit bosatta i Sverige mer än 4 år slopas.
  • Kommunen ska i sin ordningsstadga införa ett förbud mot offentligt tiggeri.
  Merkostnader SFI utöver schablonersättning från migrationsverket +4,0 Mkr.
  • Merkostnader anhöriginvandring och asylmottagning utöver schablonersättning från
  migrationsverket +11,0 Mkr.
  • Kommunen ska årligen upprätta mångkulturellt bokslut.
  • Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex ritualslaktat kött, ska inte förekomma i
  kommunens verksamheter.
  • Utlokalisering av offentliga förvaltningar. Från storstäder till landsbygdsorter.
  • Omorganisation av SFI med ett studiepass på förmiddag och ett på eftermiddag och även
  kvällstid så spar man förskoletid för elevernas barn. Se vår motion om barnomsorg för barn till SFI elever. Tiden för den lagstadgade SFI är på 525h. Vi upplever att många inte är motiverade att upnå målen inom föreslagen tid och föreslår stöd via appar och kvällskurs. Detta frigör fler för arbetspraktik och förvärvsarbete. +2Mkr.

  BARN OCH UTBILDNING
  • Kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade modersmåls-
 undervisningen avskaffas.
  • Samtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för språklektioner, vara på 
 svenska. De nationella minoritetsspråken undantaget.
  • Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant stöd av skolan. 
 -2,0 Mkr.
  • Skolvärdar anställs på kommunens skolor. Funktionen ingår i skolans resursteam och bistår dem i deras arbete med att handleda och stötta elever. Skolvärden ska finnas till hands för våra elever på raster och håltimmar vilket innebär att pedagoger kan friställas från uppgiften som rastvakter. -4,0 Mkr.
  • Ett arbete måste inledas med översyn av personalens och elevernas arbetsmiljö på grundskola och gymnasium.
  • En effektivisering av förvaltningen +2,0 Mkr.
  • Ökad lärartäthet grundskolan -5,0 Mkr.
  • Det byggs nya dyra förskolor och skolbyggnader i tätorten, där många barn lever trångt och i
  segregerade områden, medan byskolor läggs ned. Vi ser fördelar i att använda dessa byskolor och spara en del nybyggnation. Det kan öppna möjligheter att barngrupper kan åka skolskjuts till förskola i landsbygd.
  • Trångboddheten i skolors byggnader där det ofta saknas klassrum, grupprum, arbetsrum ska ses över och utvärderas.
  • För att motverka kvinnlig könsstympning vill vi förstärka informationen och även konsultation inom skolhälsovården. Se vidare Sverigedemokraternas motion om detta.
  • Smittsamma och farliga åkommor hos barn i verksamheten ska i första hand behandlas och för att skydda andra berörda som t.ex. barn, deras familjer och anställda ska information om detta göras utan dröjsmål.
  • Skolans kunskapsresultat ligger långt efter internationella mätningar, en grundlig utredning och förslag på åtgärder bör vara högt prioriterat. Studiero ska prioriteras, rutiner och stöd för störande individer ska finnas. Skolan ska genomsyras av demokratiska värden och respekt för andras åsikter. I skolan skall kritiskt och konstruktivt tänkande stimuleras och uppmuntras – inte bestraffas.
  • Stora elevgrupper begär och beviljas ledighet för religiösa högtider som inte finns i vår kalender. För att få en fungerande verksamhet i skolan är det viktigt att hänvisa till skolans fasta lovdagar. Skolan kan annars tvingas anställa lärare under kvällar, lov och helgdagar som vi själva firar för att garantera att kunskapskraven uppnås.

  SOCIALNÄMNDEN
  • Förenklad biståndsbedömning gällande hemtjänst och särskilt boende för personer över 80 år +1,6 Mkr.
  • En effektivisering av förvaltningen +4,0 Mkr.
  • Ca 70 % av ekonomiskt bistånd betalas enligt socialstyrelsen ut till utlandsfödda. Detta
  utgör i vår kommun ca 34 Mkr. Vi Sverigedemokrater kan inte ta ansvar för denna kostnad
  och återför delar av kostnaden. Ekonomiskt bistånd +15,0 Mkr.
  • Kommunen ska ha en äldre- och handikappombudsman. Denna funktion ska vara fristående
  från ansvarig förvaltning. -1,0 Mkr
  • En ökad personaltäthet för bättre vård och omsorg ökar livskvalitet för brukarna. -13,5 Mkr.
  • Bättre kvalitetssäkring i anställningsprocessen för att garantera patientsäkerheten.
  • Översyn av förvaltningens höga fastighets- boende och hyreskostnader. +2 Mkr.
  • Översyn av förvaltningens höga kostnader för fordonsbestånd och åtgärder för bättre
  nyttjande. +1,5 Mkr.

  SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN
  • Aktiv planering av framtida industrimark.
  • Ökat anslag av arbete som påbörjats mot dåligt underhållna fastigheter -0,3 Mkr.

  TEKNISKA NÄMNDEN
  • Ökat anslag av arbete med kransorternas vägnät, framförallt genomfartsledernas dåliga status, GC-vägar samt bullerproblematik. -1,0 Mkr

  KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
  • En utvecklings- och samordningsfunktion för hela Lövhultområdet och kommuns del av 
 höglandsleden. -1Mkr
  • Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det 
 nationella och lokala kulturarvet.
  • Det svenska kulturarvet förringas och förnekas till förmån för utländska kulturer. Det skattefinansierade kulturstödet till mångkulturella kulturyttringar får svenska barn och ungdomar att uppleva identitetslöshet, medan andra grupper tillåts vara stolta över sitt nationella ursprung och sin kultur. Resultatet blir att de svenska barnen och ungdomarna blir identitetslösa och rotlösa.
  • Kommunen ska ha en särskild kulturarvsfond. Kulturarvet har ett egenvärde med gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, myter, högtider, traditioner och seder. -250 tkr.
  • Föreningar som erhåller föreningsbidrag skall vara öppna för granskning från såväl förvaltning som nämnder. Föreningar skall tillämpa öppet medlemskap. Föreningar skall tillämpa stadgar enligt praxis för en ideell förening. Föreningen skall bygga på demokratiska principer.
  • Sammanslagning av fritidslokal i sporthallen har inte mottagits positivt av alla unga. Därför emotser vi en utvärdering via en enkät som Nässjös unga anonymt kan besvara.

  INVESTERINGAR
  • Upprustning av Lövhult-området och Höglandsleden -2 Mkr.
  • Södra vägen prioriteras, en arbetsplan och genomförandeplan tas fram. -1 Mkr.
  • Energisparande åtgärder på skogsvallen + 0,3 Mkr.
  • Påbörja projektering av sim och sporthall – 1 Mkr.

  KÄLLOR
  * Arbetsförmedlingens rapport: Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

 • Kling&Klang

  Av administrator den 20 november, 2015
  0

  SVT har det senaste dygnet, varje timma, två ggr. rapporterat om en farlig terrorist! Man beskrev i målande fantasifulla ordalag, ”hur han kanske planerade att eventuellt begå diverse terrorattacker! SVT intervjuade också ett flertal ggr. höga befäl inom olika polisorganisationer, bland annat den högste ”Kling och Klang chefen” Rikspolischef Dan Eliasson, som omtalade att risknivån höjts till nivå 4 (näst högsta).

  Den misstänkte terroristen Mutar Muthanna Majid, 25, visade sig ha bott i Boliden, i lägenhet, med sitt namn på dörren, flera månader!

  Sannolikheten att han är terrorist, är förmodligen minimal!

  Med vänlig hälsning
  Gunnar Gadderyd

 • Svenska pass och människosmuggling

  Av administrator den 19 november, 2015
  0

  Den enorma naiviteten hos Svenska myndigheter, är ett problem för hela EU!

  De senaste åren har antalet Svenska pass som anmälts som stulna eller borttappade ökat kraftigt. Från drygt 45 700, 2008 till årets prognos på över 60 000.

  I människosmugglingsärenden förekommer ofta svenska pass som rapporterats stulna eller borttappade, säger Bengt Hellgren vid gränspolisen på Arlanda. Vi har flera fall i veckan.
  Från olika håll i Europa har polisen fått rapporter om att man avslöjat att svenska pass är inblandade i människosmuggling.

  Faktum är att svenska pass är bland de vanligaste bland människosmugglare. Förklaringen är att den svenska lagstiftningen runt förlorade pass är bland de liberalaste i Europa.

  Då man hör företrädare för olika myndigheter, förstår man att det går brant utför för moder Svea!

  Med vänlig hälsning
  Gunnar Gadderyd

 • Naivitetens Sverige

  Av administrator den 19 november, 2015
  0

  ”Sverige har varit naiva” sade Stefan Löfven i dagens presskonferans! Efter att ha hört hans och företrädare för olika myndigheters svammel, inser jag att naiviteten fortfarande är enorm och Sverige är i en brant utförsbacke!

  För att vända utvecklingen, krävs en regering som öppnar ögonen och vågar se verkligheten!

  Med vänlig hälsning
  Gunnar Gadderyd

 • Replik till Clas Jonsson SMD lördagen d.7/11 2015

  Av administrator den 11 november, 2015
  0

  SD:s flygblad väcker känslor.

  När Clas Jonsson reflekterar runt SD, förflyttas läsaren med retoriska grepp tillbaka till mörka 30 talets Tyskland, där han kopplar samman SD och den ideologin. Skickligt! Men trovärdigheten förloras då hans dundrande känslopredikning är utan förankring i verkligheten. Ja man kan undra vilken värld Clas Jonsson lever i?

  Som präst och reprensentant för Svenska kyrkan stigmatiserar Clas Jonsson en stor del av sin församling och tidningens läsare. Statistiskt sett har Clas Jonsson 20-25% Sverigedemokrater i sin församling och ännu flera som sympatiserar med vår invandringspolitik. Clas Jonsson far med osanning och nedsättande känsloyttringar i sitt ämbetes namn och framställer SD som den onde, vilket är verklighetsfrånvänt och ansvarslöst.

  Uppropet med ordet katastroftillstånd och systemkollaps är ingen överdrift när Sverige har slagit i kapacitetstaket, och tidningar i övriga Europa talar om en svensk kollaps. Behöver SD smutskastas för att vi länge har sagt sanningar? Sanningar som andra partier nu börjar inse, fast väldigt sent?
  Främst Sverige tar emot en folkvandring utan jämförelse. De flesta kommer lockade av ett liv med omhändertagande och försörjning. Enligt Eurostat är endast 21% regelrätta flyktingar från Syrien.
  Visst ska vi hjälpa människor i nöd, men betänk de nödlidande som vi inte ser i ögonen. Enligt Sveriges radio är 360 000 i närområden till Syrien helt utan mat och vatten, och 1,3 miljoner har numera halv dagsranson. Samtidigt planerar vår regering att skära ner bistånden kraftigt.???

  SD växer och det har inget att göra med rädsla för nya människor eller egoism, utan det faktum att vårt samhälle idag bär prägel av en välfärd under nedmontering. Sverige är ett extremt land gällande invandring, förändringarna är omvälvande och stora, detta utgör enligt många stora negativa konsekvenser i samhället. De flesta har känt dessa försämringar inpå livet, och det är naturligt att man strävar efter trygghet, fred och samhörighet.

  SD anklagas för att vara rasistiskt och antidemokratiskt, men det anges aldrig källor, allt är känslor och påhopp. Det är tråkigt att så många väljer att missförstå oss. För upplysning: SD är ett demokratiskt parti som arbetar för mänskliga värden.

  
Och nej Clas Jonsson! Livet är inte svartvitt i SD:s politik och etablissemanget har redan tilldelat oss en brunfärgad triangel.

  Lena Torp
  Sverigedemokraterna Nässjö