Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till SD Nässjö

Varmt välkommen till vår kommunförening!

 

 

Styrelsen 2016

 

 

 

Samuel Godren

Tf Ordförande SD Nässjö

 

Arne Bülow

Gruppledare kommunfullmäktige

 

Bli medlem!

Följ oss på facebook!

 • Kommentar till proportionella val

  Av administrator den 1 maj, 2016
  0

  Kommentar till Gunvor Wessling Grahnats artikel 2016-04-30,
  med rubriken ”Det straffar sig för SD”

  Lagen om proportionellt valsätt:
  ”Det proportionella valsättet bygger på tanken om en samförståndsmodell där olika intressen representeras efter sin storlek, att besluten växer fram efter förhandlingar och att man överbryggar klyftan mellan majoritet och minoritet. Det proportionella valsättet är således ett minoritetsskydd som tillförsäkrar även de mindre politiska partierna rätt till förtroendeposter och därmed makt och insyn”.

  De proportionella valen, gäller lika för alla partier. Då en person lämnar sin plats i en nämnd, ställer det ju till problem eftersom man inte får ersätta en ersättare under den fastställda tvåårperioden, oavsätt om det gäller dödsfall, sjukdom eller annan orsak!

  I höst hålls nya val till nämnder och bolag i Nässjö kommun och då kan nya personer väljas in om det finns vakanta platser
  Det stora problemet i Nässjö kommun, är att man efter valet 2014, bildade olika allianser för att kunna kringgå det demokratiska utfallet av valet, med Socialdemokrater, Moderater och Centern i majoritetsallians.

  För att utestänga SD , som är näst största parti ytterligare, bildade också tre småpartier en allians och fick på det sättet fler mandat än SD och tog då oppositionsrådsplatsen och den ersättning som utgår. (Miljöpartiet 1/4, Safe 1/4 och Krisdemokraterna 1/2 kommunalrådslön).

  Detta innebär att SD begränsas, och utesluts från ordförande eller vice ordförandeposter i nämnder, bolag, även till platser i presidiet, som istället gått till småpartierna!
  SDs möjlighet att påverka politiska beslut, har därför varit minimalt!

  I praktiken är SD därför det enda egentliga oppositionspartiet, eftersom alla andra partier sitter i knät på majoriteten och slaviskt följer dess beslut!

  Gunnar Gadderyd
  Sandsjöfors

 • SD är enda oppositionen

  Av administrator den 1 maj, 2016
  0

  I Nässjö ger de nya moderaterna sken av att man påverkar utvecklingen då man kan stoltsera med kommunalråd och presidierposter. Tillsammans med centerpartiet är man istället helt passiv i händerna på socialdemokraterna. Det finns inte en enda motion från center eller moderata ledamöter inlämnade till fullmäktige innevarande mandatperiod.

  Förvånande är att moderaterna kan vara så överens med socialdemokrater och vänsterpartister i alla frågor. Man hade möjlighet att bryta det historiskt betyngda socialdemokratiska styret i Nässjö men valde ett annat alternativ. Det är alltså bekvämare för centern och moderaterna att sitta på läktaren och underkasta sig majoritetsståndpunkter från socialdemokraterna i styrningen av kommun än att försöka göra skillnad. Det är uppenbart att M på grund av ett svagt ledarskap vilket avspeglas i valresultatet helt har kapitulerat för vänster falangen och är nöjda med detta.

  Oavsett vad de själva anser så har väljarna 2018 sista ordet . Nässjö har idag inte mycket att erbjuda och har hamnat vid sidan av sedan decennier tillbaka p g a en destruktiv politik där man inte brytt sig om väljarna utan prioriterat partiets ståndpunkt.

  Målsättningen med kommunens jobbstrategi är att nå en arbetslöshet som ska ligga i nivå med länet i övrigt. Jobbstrategin är en ledstjärna underströk kommunstyrelsens ordförande när tilläggsbudgeten debatterades i fullmäktige. När det gäller myndigheters servicefunktioner, sjukvård och annat offentligt så har mycket flyttas från Nässjö men motsvarande finns i kringliggande kommuner.

  Förändring av statliga jobb under perioden 2008-2014 i Nässjö kommun är minus 370 arbetstillfällen vilket talar sitt tydliga språk. Är det den jobbstrategi som åsyftas ???? Enligt moderaternas kommunalråd Karlgren så är det sju partier i fullmäktige som är ense om verklighetsbilden och dit räknas inte Sverigedemokraterna.

  Sanningen är inte alltid lätt att ta till sig och tillhör man den styrande koalitionen är det extra svårt att anamma fakta utan då famlar man hellre runt dimman som man levde i innan verkligheten trängde sig på. Nu väntar ett mandomsprov för ekomonin i princip alla kommuner och statsfinanserna. Kostnaderna skjuter fart på samtliga de tunga verksamhetsområdena, skolan, förskolan, äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen, Försörjningsbördan kommer att öka.

  Sverigedemokraterna lagt fram förslag kring åtgärder för att få ner de skenande kostnaderna för asylmottagning och välfärdsimigranter har de kallats främlingsfientliga och rasistiska. Vackra tal om öppna gränser och humanitet med den svenska modellen har inte lyckats eftersom den starka sociala sammanhållningen till det svenska samhället saknats bland merparten av de asylsökanden som istället bygger upp egna parallellsamhällen. Man ska då inte glömma att politisk korrekthet inte bara handlar vackra tal om öppna gränser och humanitet utan bakom döljer sig krav om bland annat marknadshyror och uppluckrat anställningsskydd samt lägre ingångslöner.

  En rasering av det välfärdssytem vi idag lever med och som man med alla medel vill dölja för väljarna. Målet har varit att udanhålla det offentliga från fakta och försvåra för de människor som vågat uttrycka sina åsikter trots risken för att betala ett högt socialt och karriärmässigt pris.

  Men det viktiga för majoriteten är det politiska projektet kring det omfattande samhällsbygge som man håller på att utveckla. Vänsterfalangen med socialdemokraterna i spetsen har likaledes som de passiva moderata i Nässjö inga gemensamma mål mer än att hålla SD borta från inflytande samt framhålla det egna påfunna politiskt korrekta att massinvandringen är gynnsam för kommunen.

  En naiv inställning har gjort att kommunen men även hela Sverige framstår som kravlöshetens himmelrike på jorden för de nyanlända.

  Arne Bulow

 • Synpunkter tilläggsbudget

  Av administrator den 23 april, 2016
  0

  Vi (Sd) föreslår en oförändrad skattesats för Nässjö kommun på 22,19 procent av den beskattningsbara inkomsten. Nässjö kommun ska under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent. Budgeten beräknas utifrån ett invånarantal på 30 500. Vår budget utgår från den av majoriteten lagda budget med vissa modifieringar.

  Vi ställer oss skeptiska till den beräknande ökningen av skatteintäkter då skattebasen i Nässjö är så gott som oförändrad. Utjämningsfaktorn minskar 2017-2018 på grund av flera invånare i Sverige. Utjämningsfaktorn för 2016 påverkas dock inte. Regeringens budgetproposition kommer förmodligen att påverka kommunens budget negativt.

  Vi konstaterar att SKL varnar för en nödvändig skatteökning fram till 2019 på 2% av hushållens disponibla inkomst för att finansiera en åldrande befolkning och den snabba och okontrollerade befolkningstillväxten. Kommunerna kommer att behöva mer av generella statsbidrag och bättre framförhållning för att kunna nyttja resurserna där de bäst behövs i situationen som nu råder. Sverigedemokraterna saknar i den av majoritetens lagda budgeten, framförhållning och förslag på åtgärder med tanke på SKL:s rapport. Sverigedemokraterna tar hänsyn till ovanstående och presenterar ett resultat på 56,551 Mkr. vilket är 3,31% av intäkterna.

  Nässjö kommun har den högsta arbetslösheten i Jönköpings län på 10,3%* och ungdomsarbetslöshet på ca. 17,3%* med en negativ trend. En tung ekonomisk börda kommer att läggas på Nässjö kommun i form av ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Detta innebär mindre pengar för de gamla, sjuka och i princip alla medborgare som byggt den moderna välfärdsstaten. Det är generationers slit och hårt arbete för att uppnå den välfärd som vi haft som nu håller på att raseras.
  Pensionerna sjunker och den som går i pension i dag har lägre pension än den som pensionerades för fem år sedan. Man aviserar dessutom även i utskott om att det är aktuellt med en högre pensionsålder. Men skulle inte invandringen ge sådana enorma vinster så att svenskar kan gå i pension vid 55? Kan man åldras under trygga och värdiga former. Kan man vara säker på att få den vård och omsorg som en åldring har behov av i framtiden. Besparingar bestående av att det blivit svårare för äldre att få plats på äldreboenden, hemtjänsten inte kommer att utföra alla beviljade serviceinsatser och personer med funktionsnedsättning och äldre får inte samma hjälp som tidigare att komma ut och delta i aktiviteter är redan ett faktum. Nuvarande situation ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Bland annat psykiatrin, tand- och primärvården är områden som har en ansträngd situation som går ut över de äldre.
  Dagens öppna-hjärtat-politik där man framförallt önskar visa upp en sentimentalistisk och medialt populistisk humanitär attityd med inslag av empatisk läggning. Denna snyftpolitik i syfte att enbart skapa populäritet i media får konsekvenser som kan äventyra hela samhällssystemet inom kommunen men även hela landets framtid. Det kommer inte om några år attt vara acceptabla förklaringar att säga ”Tänkte inte på det” eller ”det kändes rätt just då”. Sverige är eller man ska kanske säga var ett rikt land som har haft råd att överlägset agera som världens goda samvete i en ond värld men tiden har sprungit förbi oss. Det politiska etablissemanget högre än oss här i fullmäktige har spelat ett högt spel med svenskarnas snyft och känsloargument som insats.

  SD ifrågasätter hur mycket vi skyldiga att ge bort av vårt land och kommun för att det vissa delar världen inte är ett paradis av den anledning att där bedrivs konflikter av religiös karaktär som inte hör hemma i ett modernt upplyst samhälle. Själva har vi i Sverige en tusenårig tradition med en religion i botten att falla tillbaka på. Detta har varit hörnpelare i uppbyggnaden av vårt samhälle. I dag ser vi hur de instutitioner/ föreningar som borde värna om vårt nordiska kulturarv istället ger vika inför den religionsideologi, där extrema grupperingar med säregna tolkningar av religionen satt delar av kontinenter i brand och som är en av huvudorsakerna till delar av den flyktingvåg som idag drabbar EU. Ställ er själva frågan är vi som individer så naviva och utan egen insikt kring vad som pågår att vi inte törs bilda oss en egen uppfattning av rädsla för vad grannen och arbetskamrater ska tycka. För att sedan vara riktigt ordentliga så har man politiskt skapat ordet värdegrund som inte finns i något annat språk. Vad är då värdegrund mer än sociala och etiska regler. Svaret kan vara så enkelt som att har du inte samma åsikt så..!?&……. Det finns en feghet hos både politiker företagsledningar och på chefsnivå som inte vågar stå emot en argumentering utan det är enkelt att gömma sig bakom sig bakom begreppet värdegrund.

  Den obligatoriska värdegrunden är i grund och botten ett hot mot demokratin, etiska grundvalar får inte begränsa den samhälliga utvecklingen inte heller politiskt ställningstagande. Det är idag för enkelt att gömma sig bakom värdegrunden både som chef eller politiker.

  Hittills har det framställts som om flyktingvågen i princip varit gratis eller lönsam sett med kommunala ögon p g a att den fiansierats med medel från bland annat biståndsbudgeten. De ekonomiska konsekvenserna av den förda politiken riskerar att bli ödesdigra för komunen. Kommande generationer riskerar att få betala dyrt för den oansvariga politik som bedrivs, vilket genomsyras av en överbelastning av välfärden vilket manifesteras genom den ökade upplåning. Den sociala oro som följer med detta ökar på laglösheten i samhället där skadegörelse, bränder och våldsdåd påskyndar tömningen välfärdens penningbörs än mer. Skillnader mellan de olika religionerna är uppenbar. Vi löper risk att konflikter mellan migranter och lokalbefolkningar går snett och eskalerar. Detta kommer att följa som ett resultat av den ökade segregeringen
  Många nya kunderna som ska ianspråktatgna dessa välfärdsresurser som inte faller inom ramen för artikel 14 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter som slår fast att ”envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse”.

  Sent omsider har regeringen kommit fram till att det inte rimligt att Sverige och kommunerna försätter sig i ett krisläge för att möta ett skeende som varken har en slutpunkt eller en geografisk begränsning. Statsfinanserna blöder. Kommunerna skapar ihop de sista slantarna i botten på kassakistan. Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer myndigheten att behöva ytterligare 30 miljarder för 2016 för att klara sitt uppdrag. Skolor och socialtjänst går på knäna. Ingen har en aning om var alla flyktingar ska bo och takten i antalet ensamkommande minderåriga män som kommer till Sverige stegras för varje vecka. Samtidigt som den massiva invandringen av muslimska män sker så ökar utvandringen av kvinnor . Svenska kvinnor byts alltså ut mot muslimska män i en allt snabbare takt. Förra året utvandrade fler kvinnor än någon gång tidigare i svensk historia. Rent generellt har Sd lagt in effektiviseringskrav på varje enhet st att dessa att vara innovativa i de tjänster eller processer som belangar enheten. Att genomföra en existerande tjänst på ett annat sätt än tidigare kan räknas som en innovation. Nya omständigheter ställer nya krav på verksamheten. När det rör skolan så föreslår Sd att skolvärdar anställs på kommunens skolor. Funktionen ingår i skolans resursteam och bistår dem i deras arbete med att handleda och stötta elever. Skolvärden ska finnas till hands för våra elever på raster och håltimmar vilket innebär att pedagoger kan friställas från uppgiften som rastvakter. Skolans kunskapsresultat ligger långt efter internationella mätningar och bör vara högt prioriterat. Förvaltningen dvs BU och pedagogerna ute på skolorna gör ett fantastiskt arbete med de resurser som finns tillgängliga. Det stora problemet som gör skolan sårbar är tillgången på legitimerade vikarier därför bör pedagogerna avlastas all verksamhet runt kärnverksamheten av den anledningen föreslår SD skolvärdar.

  Stadskärnan i Nässjö är hela kommunens vardagsrum och en mötesplats för alla invånare och besökare. Kommunfullmäktige har beslutat om en långsiktig vision, en viljeinriktning ur man vill att Nässjö centrum ska utvecklas för att skapa en modern, trygg och trivsam stad med bra förutsättningar där handel och andra näringar kan blomstra. Nässjö var en bra och trivsam stad för något decennium sedan till den kräftgång som sker i idag. Förutom någon enstaka matbutik och monopolets systembolag så finns det snart inga affärer alls centrum. 40 procent av kommuninvånarna vill avråda vänner och bekanta att flytta till kommunen. Anmärkningsvärt eller säger det något.

  Nässjö, staden utan identitet. Sjukvården har flyttats , polisen har flyttas, offentliga myndigheter med servicefunktioner har lagts ner eller håller öppet i enbart begränsad omfattning. Visuellt är det en uppfrächning av centrum med gågata och torg men vad har det för betydelse när människor väljer att bege sig till andra orter? Utomståendes bild av Nässjö idag består fortvarande av järnvägen men även invandring, våld och droger. Som järnvägsknut har vi passerat bäst före datum och namnet Nässjö på Sveriges bandykarta har förbleknat trots att det av nostalgiska skäl kämpas emot detta faktum.

  För att ge kunna ge utrymme åt ett ökat skatteunderlag så har Nässjö och Forserum ett strategiskt pendlingsläge med en ombyggd Rv 31/40 och järnvägslinjen Nässjö-Falköping förutsättningar för att locka inflyttning från ett expansivt Jönköping genom en aktiv markpolitik, hög planberedskap samt effektiv marknadsföring . Kranskommuner som Vaggeryd och Habo har tagit tillvara på chansen.

  Kärnan i SD politik är socialkonservatismen som bygger på att värna om naturliga gemenskaper som familjen och nationen, och motverka splittring och klasskonflikter. Därför är socialkonservatismen positiv till att försöka utjämna skillnader mellan rika och fattiga.

  Verkligheten är kommunledningens värsta fiende. En fiende som man inte klarar av att hantera

  Arne bulow

 • Jimmie Åkesson och Bedårande Barn, fredag den 20 maj

  Av administrator den 12 april, 2016
  0

  Den 20 maj 2016 kommer Bedårande Barn och Noice Forever till Seghalla. En spelning där Jimmie Åkesson deltar.

  För SD medlemmar som är intresserade kommer det även att anordnas middag för 365 kr. I detta ingår inträde till spelning och middag. Vid middagen kommer bandmedlemmar från Noice och Jimmie Åkesson att sitta med och Jimmie kommer att hålla ett litet anförande. Fler hemliga gäster kommer.

  Här har ni chansen att få mingla med vår partiledare samt någon/några hemliga gäster. Dörrarna är öppna från 18:00 och när Jimmie kommer börjar middagen. Som i allt är det begränsade platser så FÖRST TILL KVARN är det som gäller.

  Anmälan till middagen görs till elisabeth.werner@sd.se Ange om du behöver specialkost. När du gjort detta får du ett bankkonto för insättning av 365 kr, avsändaren ska vara ditt medlemsnummer. När betalningen är registrerad har ni er plats till bords.
  Sista anmälningsdagen är 8 maj.

  12963638_10153381227346875_2511082181937122988_n

  Själva spelningen är öppen för vänner och bekanta som inte är med i SD och är nyfikna på SD men ännu inte gått med i partiet. Varför inte starta här och nu med ett evenemang som de sent kommer att
  glömma.

  Alla som bara vill gå på spelningen vänder sig till Ticster. Kostnad 265kr. Spelningen börjar kl. 22:00.
  Länk för biljettköp:
  https://secure.tickster.com/Intro.aspx?ERC=8DYD2EAWH8BZPEC

  Vi alla vet att med likasinnade blir vi starka och kan göra något tillsammans och framför allt rädda vårt land SVERIGE.

  Välkomna till en mycket stjärnspäckad kväll.

 • Av administrator den 6 april, 2016
  0

  Till skillnad från hycklarna i Nässjö kommunfullmäktige, förstår medlemmarna i många andra kommuner, vikten av att inte tillåta import och användande av en produkt, som är förbjuden att framställa i Sverige!

  Efter SD-motion – halalkött förbjuds i Staffanstorp

  Kommunstyrelsen i Staffanstorp beslutade i dag att införa ett förbud mot att servera halalslaktat kött inom kommunens verksamheter. Det rapporterar Sydsvenskan.
  Förslaget kom ursprungligen från Sverigedemokraten Richard Olsson. I en motion skriver han att kommunens skolor ska vara fria från religiösa inslag, och att kött som är slaktat i enlighet med religiösa regler kan anses vara ”en del av själva religionsutövningen”.

  Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet, och menade att frågan i stället borde utredas av kostrådet.

  Med vänlig hälsning
  Gunnar Gadderyd