Sverigedemokraterna i Nässjö | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till SD Nässjö

Varmt välkommen till vår kommunförening!

 

Styrelsen SD Nässjö

 

 

 

Viktor Karlsson

Ordförande SD Nässjö

 

Mats Trägårdh

Gruppledare kommunfullmäktige

 

 • Sandsjövik

  Av administrator den 9 februari, 2017
  0

  Det är ett alldeles utmärkt beslut, att göra Sandsjövik till ett ”trygghetsboende!

  Tyvärr lyssnade inte övriga partier i fullmäktige till SDs krav, som jag ställde redan 2010 i en motion och flera interpellationer till fullmäktige!

  Den onödiga flyttkarusellen, med allt lidande för de gamla och de stora kostnader för ombyggnation som detta medfört, hade kunnat undvikas!

  Motion från 2010.

  Motion till kommunfullmäktige ang. Sandsjövik äldreboende.

  Efter att i lokaltidningen läst om kraven från socialstyrelsen på ombyggnation av ”Grindhem,” före detta äldreboendet ”Sandsjövik” anser vi att det enda riktiga är att återinrätta det som äldreboende!

  Istället för att lägga ned stora summor på en kostsam ombyggnad till gruppboende, bör man lägga pengarna på att utöka boendekapaciteten och förbättra standarden på ”Sandsjövik” till äldreboende!

  De psykiskt sjuka har ett bättre boende och fler möjligheter till socialt umgänge i sitt förra boende i Flisby och bör flyttas tillbaka dit! Det boendet är ju fortfarande tomt.

  Vi kräver därför en omedelbar ändring till det tidigare förhållandet och dessutom en återgång till det gamla namnet ”Sandsjövik”.

  Gunnar Gadderyd

 • Korruption

  Av administrator den 9 februari, 2017
  0

  Massprotester mot ny rumänsk korruptionslag
  Korruption väcker folklig vrede i land efter land.

  Folkets protester i Rumänien fick effekt. Regeringen ska nu dra tillbaka det dekret som skulle skydda korrupta politiker och tjänstemän.

  I Rumänien pågår omfattande protester efter en lagändring som bland annat avkriminaliserar korruption och maktmissbruk. Demonstrationerna är de största i landet sedan diktatorn Ceaușescus och kommunismens fall 1989.

  Massmedias omfattande avslöjanden om olika korruptionsaffärer i Sverige de senaste åren, där både statliga och kommunala företag och myndigheter och privata företag figurerat, är förmodligen bara toppen av isberget!

  Med tanke på att mycket få utredningar i Sverige, leder till att de ansvariga åtalas och döms, borde kanske också de Svenska lagarna mot korruption ses över!

  Gunnar Gadderyd

 • Oroväckande siffror

  Av administrator den 15 januari, 2017
  0

  Det är inte konstigt att det fattas:
  Bostäder, vårdplatser på sjukhusen, platser på skolor/dagis, pengar till pensioner, pengar för att anställa personal inom vården, skolan, till polisen, militären, det finns dessutom närmare 1 miljon i utanförskap/arbetslösa, mm.mm.

  image

  Gunnar Gadderyd

 • Jimmie Åkesson till länet

  Av administrator den 13 januari, 2017
  0

  image

 • Interpellation till kommunalrådet Anders Carlgren, Socialnämndens ordförande

  Av administrator den 11 januari, 2017
  0

  Norra Sandsjö januari månad 2017

  Regeringen/Justitiedepartementet har i sitt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Polismyndigheten med datum 17 december 2015 konstaterat att;
  ”Polismyndigheten skall ytterligare förstärka arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut i syfte att avsevärt öka andelen verkställda beslut i förhållande till den mängd ärenden som överlämnats från Migrationsverket och det antal beslut om avvisning som Polismyndigheten fattat”.

  Vidare stadgas i Utlänningslagen (SFS 2005:716) i dess kapitel 17 § 1 att;
  ”Socialnämnden skall lämna ut uppgifter om en utlännings personliga förhållanden, om Polismyndigheten begär detta och uppgifterna behövs för att avgöra ett ärende om uppehållstillstånd eller för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning.”

  Rätten att få ut uppgifter, om Polismyndigheten så begär, gäller även om var någonstans papperslösa barn går i förskola eller skola, om uppgifterna behövs för att verkställa ett utvisningsbeslut.

  I en del kommuner vägrar vissa socialarbetare att acceptera denna portalparagraf i Utlänningslagen och menar i stället att andra lagar och bestämmelser äger företräde framför denna lag, d v s att diskrepans mellan olika lagar är för handen.

  Hur det förhåller sig i Nässjö kommun i detta spörsmål undandrar sig min kännedom, varför mina frågor till kommunalrådet Anders Carlgren därförär följande;

  1.Hur hanterar Nässjö kommun och dess olika tjänstemän en sådan begäran från Polismyndigheten om ett utlämnande av uppgifter om en utlännings personliga förhållande för att denna i akt och mening skall kunna verkställa ett avvisnings- och/eller ett utvisningsbeslut?

  2.Därest kommunens tjänstemän vägrar acceptera att följa Utlänningslagens bestämmelse i hithörande stycke torde det enligt mitt förmenande föreligga ett brott gentemot anställningsavtalet och som därmed ytterst kan rendera i uppsägning av personliga skäl enligt Lagen om Anställningsskydd/LAS.

  Har kommunalrådet Anders Carlgren någon annan uppfattning än den jag här förespeglar?

  Lennart Forsberg/SD